Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila a publicat în data de 12.05.2021, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP, anunţul publicitar cu numărul ADV1213120 privind achiziţia publică directă a Serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul „Înlocuire învelitoare şi astereală, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA «Vespasian Lungu» – str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila”.

Detalii se regăsesc aici.
Erată – îndreptare eroare caiet de sarcini aici.

Solicitări de clarificări şi răspunsurile aferente:
13.05.2021
Buna ziua!
Referitor la procedura de achitie directa initiata prin anuntul ADV1213120 in SICAP, ce are ca obiectiv Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul „Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA “Vespasian Lungu” – str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila”, avem urmatoarele neclaritati: 1. In cadrul documentatiei pusa la dispozitie prin sistemul electronic de achizitie SICAP nu am regasit documentatia DALI, Certificat de urbanism, Tema de proiectare, Expertiza tehnica, Studiu topografic, Studiu geotehnic. Pentru a cunoaste ce presupun de fapt serviciile in cazul acestei achizitii ( apoi contract) si , poate chiar, pentru a elabora o oferta avem nevoie sa ne puneti la dispozitie aceste documentatii. 2. In denumirea achizitie (contractului) regasim si executia instalatiei de paratrăsnet, la sediul SPA “Vespasian Lungu” – str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila. In cadrul documentatiei de atribuire ( caiet de sarcini) se face referire doar la proiectare si asistenta. Va rugam sa clarificati. Asteptam cu interes raspunsul dumneavoastra! O zi buna!
Răspuns:
Buna ziua!
Referitor la solicitarea dvs. va comunicam urmatoarele:
1. Conform celor prevazute in sectiunea “Informatii suplimentare” din cadrul anuntului ADV 1213120 (“Documentaţia DALI completă, scanată în format PDF, precum şi documentele necesare depunerii ofertei – în format .DOC se pot trimite, la solicitarea ofertantului interesat (exprimată pe adresa de mail vespasianlungu@yahoo.com), pe adresa de e-mail indicată de acesta”), va trimitem prin We Transfer (din cauza dimensiunii neacceptate de Yahoo mail) documentatia pe care o detinem din faza DALI.
2. Executia instalatiei paratrasnet face parte, alaturi de inlocuire invelitoare, reparatii sarpanta, construire trapa desfumare, amenajari interioare PSI din denumirea obiectivului de investitii. La  acest moment am lansat achizitia directa in vederea elaborarii Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie pentru acest obiectiv de investitii. Lucrarile de executie propriu-zise vor urma dupa finalizarea acestei etape, pentru toate cerintele.
Pentru alte detalii va rugam sa ne contactati.

14.05.2021
Buna ziua.
Va transmit rugamintea de a ne pune la dispoziție DALI aferent „Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA “Vespasian Lungu” – str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila.
De asemenea, vă rog să ne comunicați dacă un expert poate cumula mai multe funcții, atata timp cat are toate diplomele si atestatele necesare pentru indeplinirea cumulativa a functiilor.
Multumesc!
O zi minunată!

Răspuns:
Buna ziua
Va transmitem atasat documentatia faza DALI.

Referitor la intrebarea dvs., va comunicam faptul ca expertul poate cumula mai multe funcţii, în condiţiile deţinerii documentelor care sa ii ateste aceste calificari.
Va multumim pentru interes.

19.05.2021
Buna ziua,
Va rugam sa regasiti atasat solicitarea referitoare la transmiterea DALI, a documentelor anexa (studii, avize, expertize, etc.)  si  a documentelor necesare depunerii ofertei, in format editabil, precum si solicitarea de clarificari aferenta documentatiei de atribuire postate in SICAP.
Va multumim!

Întrebări şi răspunsuri:
Întrebare 1:
Va rugam sa specificati care va fi durata perioadei de garantie a lucrarilor (perioada in care si proiectantul are obligatia asigurarii serviciilor de asistenta tehnica, daca va fi cazul, la solicitarea autoritatii contractante).
Răspuns:
Conform expertizei tehnice realizate în faza DALI de către S.C. Techmedia Electronics S.R.L. Iaşi, clasa de importanţă a clădirii este „C”, iar clasa de importanţă seismică este „III”. Conform Art. 7 din Legea nr. 10/1995, perioada de garanţie pentru clădirile încadrate în această clasă este de minim 3 ani.
Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, Anexa nr. 9, categoria de importanţă a clădirii se stabileşte şi la faza Proiect Tehnic.
Întrebare 2:
Va rugam sa ne puneti la dispozitiei adresa nr. 380/17/SU-BR/26.07.2017, emisa de ISU “Dunarea” al judetului Braila, precum si studiile de teren (geotehnic, topografic), avizele si acordurile obtinute pana la aceasta data, certificatul de urbanism, expertiza tehnica, audit energetic, studiul istoric, tema de proiectare.
Răspuns:
Vă trimitem ataşat documentele solicitate.
Întrebare 3:
Pentru a nu crea ambiguitati in randul ofertantilor, va rugam sa specificati clar daca se solicita ca seful de proiect sa fie arhitect atestat de Ministerul Culturii sau doar atestat OAR, cu drept de semnatura, avand in vedere ca, in conformitate cu legislatia in domeniu, doar interventiile asupra monumentelor istorice, nu si cele asupra celor aflate in zona de protectie, se executa de catre specialist atestati M.C.
Răspuns:
Nu este obligatoriu ca şeful de proiect să fie atestat de Ministerul Culturii, poate fi doar atestat O.A.R., cu drept de semnătură. Dacă, însă, pentru a se obţine avizul la proiect faza D.T.A.C./P.A.C., Direcţia Judeţeană/Regională a Ministerului Culturii solicită să existe şi un arhitect atestat şi de Ministerul Culturii, atunci proiectantul va include în echipa de proiectare, fără costuri suplimentare, un astfel de specialist, conform celor prevăzute la Art. 7 din Caietul de sarcini. Pentru a evita întârzierile provocate de o astfel de situaţie în perioada de obţinere a avizului de la Direcţia Judeţeană de Cultură se recomandă includerea în echipă a unui specialist atestat de Ministerul Culturii.
Întrebare 4:
a) Va rugam sa acceptati ca asigurarea de raspundere civila profesionala sa fie emisa in numele prestatorului, incluzand atat echipa de proiectare a contractantantului, cat si a subcontractantilor.
b) Va rugam sa confirmati faptul ca asigurarea de raspundere civila profesionala se va prezenta doar de catre ofertantul care va fi declarat castigator al procedurii de achizitie publica.
Răspuns:
a) Acceptăm ca asigurarea de răspundere civilă profesională să fie emisă în numele prestatorului, incluzând atât echipa de proiectare a contractantului, cât şi subcontractanţii.
b) Asigurarea de răspundere civilă profesională se va prezenta de către ofertantul declarat câştigător, înainte de semnarea contractului.
În caietul de sarcini, la art. 7, se face referire la obligaţia proiectantului de a încheia asigurări de răspundere civilă profesională, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995: „Proiectanții, consultantul sau supervizorul, în situația în care este operator economic, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăți de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului de consultanță/supervizare, iar specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, prevăzuți la art. 6, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/atestați.”
Întrebare 5:
Va rugam sa corelati / modificati prevderile art. 8.10 din contract cu prevederile caietului de sarcini referitoare la specializarile ce se impun a fi proiectate, avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, nu se solicita proiectarea de lucrari aferente instalatiilor de gaze, fluide medicale, cu atat mai mult cu cat obiectivul de investitii este scoala populara de arte si nu unitate spitaliceasca.
Răspuns:
Art. 8.10. din contractul de prestări servicii propus spre însuşire şi ataşat la caietul de sarcini va avea următorul conţinut: „8.10. Prestatorul trebuie să dispună de cel puţn un Manager/coordonator/sef proiect – arhitect cu experiență în domeniul proiectării, înscris în Tabloul Național al Arhitecților, cu drept de semnătură – care să asigure buna desfășurare a tuturor etapelor contractului, integrarea tuturor proiectelor pe specializări (structură, instalații, securitate la incendiu etc), urmărind atingerea obiectivelor propuse”.
Întrebare 6:
Va rugam sa specificati care este termenul in care achizitiorul va verifica, va formula observatii (daca va fi cazul) si va receptiona cantitativ si calitativ documentatiile tehnico-economice predate de catre prestator.
Răspuns:
Termenul în care achizitorul va verifica, va formula observaţii (dacă va fi cazul) documentaţiile tehnico-economice este de 35 de zile estimativ, din care:
– 10 zile pentru verificarea tehnică a documentaţiei în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor;
– 10 zile pentru verificarea tehnică a Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.)/D.T.A.C. şi Proiectului de Organizare a Execuţiei lucrărilor (P.O.E.)/D.T.O.E.;
– 15 zile pentru verificarea Proiectului Tehnic (P.T.) şi a Detaliilor de Execuţie (D.E.).
Recepţia cantitativă şi calitativă se va realiza conform Art. 13 din caietul de sarcini.
Întrebare 7:
In conformitate cu legislatia incidenta, in vederea proiectarii lucrarilor de instalatii electrice, de instalatii de detectie, semnalizare si avertizare incendiu, limitare si stingere incendiu, este obligatoriu ca si operatorul economic sa detina atestate / autorizatii / licente, nu doar personalul responsabil de proiectarea lucrarilor.
Prin urmare, va rugam sa specificati daca operatorii economici au obligativitatea depunerii in cadrul ofertelor a atestatelor/licentelor/autorizatiilor impuse de lege, a tuturor actelor necesare indeplinirii normativelor si standardelor in vigoare si sa precizati daca acestea vor face obiectul verificarii comisiei de evaluare in cadrul procesului de evaluare, eventual, a solicitarilor de clarificari din partea comisiei de evaluare.
Răspuns:
Se vor respecta cerinţele minimale impuse prin caietul de sarcini, respectiv se solicită doar atestări ale personalului de specialitate pentru lucrările de instalaţii electrice, iar pentru instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu, limitare şi stingere incendiu, se vor respecta prevederile OMAI 87/2010.
În Art. 1. din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, anexă la OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, se stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. Conform Art. 2 pct. b) din aceeaşi metodologie, persoanele sunt definite ca persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.
În consecinţă, persoanele definite conform celor menţionate anterior, vor depune în cadrul ofertelor atestate/licenţe/autorizaţii impuse de lege.
Întrebare 8:
Va rugam sa clarificati daca obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor intra in sarcina prestatorului sau a achizitorului.
Răspuns:
Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor intră în sarcina achizitorului, având la bază documentaţia tehnică elaborată de prestator şi se pun la dispoziţia acestuia din urmă, conform art. 3 şi art. 12 din caietul de sarcini.
20.05.2021
Bună ziua, 
Referitor la anunțul publicat de dumneavoastră, cu nr. ADV1213120 din data de 12.05.2021, în urma analizării documentației DALI și a cerințelor caietului de sarcini, vă adresăm următoarele întrebări:

Întrebări şi răspunsuri:
Întrebare 1:
Referitor la realizarea unor lucrări ce depășesc scopul solicitării certificatului de urbanism emis.
În urma analizării documentației DALI, se constată că au fost introduse lucrări noi, necuprinse în certificatul de urbanism, ce depășesc nivelul lucrărilor preconizate inițial în certificat, și anume:
a. Reconstruire mansardă
b. Demolare și reconstruire corp C6
Soluția tehnică de reconstruire mansardă introduce un nivel nou – etajul 2 și a unui pod neîncălzit, separate de un planșeu distinct, termoizolat (planșa A10). Soluția propusă se referă la realizarea unui etaj propriu-zis, nu a unei mansarde, definite în legislația națională ca ”Spațiu funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri”.
În acest sens, al identificării unor lucrări ce schimbă scopul solicitării certificatului de urbanism, dețineți un punct de vedere al Primăriei Municipiului Brăila, autoritatea care va emite Autorizația de Construire? Se solicită refacerea certificatului de urbanism?
Răspuns: 
Certificatul de urbanism este un act de informare, prin care autoritățile administrative locale sau județene, după caz, impun detaliile referitoare la regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării; în DALI nu există planşeu, prin urmare este mansardă fiind „Spațiu funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri”. Nu este cazul de un nou certificat pentru lucrări suplimentare identificate de proiectant pentru ca o construcţie să fie conformă cu normativele şi legislaţia în vigoare.

Întrebare 2:
Referitor la proiectarea soluțiilor tehnice în baza releveului complet al clădirii, în format editabil.
În vederea realizării proiectului pentru autorizarea execuției lucrărilor și a proiectului tehnic de execuție cu detalii de execuție, sunt necesare relevee precise ale clădirii, în format .dwg sau similar – editabil, pentru următoarele specialități:
– Arhitectură – rezistență
– Instalații electrice
– Instalații sanitare
– Instalații utilizare gaze naturale
– Instalații curenți slabi
Puteți pune la dispoziția proiectantului releveele clădirii pentru specialitățile menționate?
Răspuns:
Nu. Toată documentaţia existentă a fost pusă la dispoziţie. Dacă este cazul, se vor realiza la proiectul tehnic de execuție cu detalii de execuție. 
Întrebare 3:
Referitor la realizarea documentațiilor As-Built și Carte tehnică: 
În caietul de sarcini se face referire la realizarea documentației As – Built și a Cărții tehnice a construcției, documentații ce se vor prezenta la recepția la terminarea lucrărilor
(As – Built) și la recepția finală a lucrărilor (Cartea tehnică). În calitate de proiectant, conform legii, se vor furniza toate documentațiile necesare pentru întocmirea cărții tehnice ce țin de serviciile prestate în cadrul contractului, însă întocmirea acesteia intră în sarcina investitorului/ beneficiarului.  
Avem rugămintea să ne transmiteți dacă se solicită realizarea acestor documentații sau dacă vor face obiectului unui contract separat.
Răspuns: 
Documentația As-Built și cea a Cărții tehnice (doar ce intră în competenţele acestuia) se vor realiza de către proiectant.
Întrebare 4:
Asumarea soluției tehnice de expertul tehnic 
Având în vedere că documentația DALI prezintă soluții ce nu sunt avizate (ștampilate și semnate) și de expertul tehnic care a elaborat raportul tehnic de expertiză, avem rugămintea să ne transmiteți în ce măsură lucrările propuse în DALI sunt analizate și calculate în cadrul raportului tehnic de expertiză realizat, referindu-ne la calculul noilor încărcări rezultate din construirea unui etaj cu structură metalică și pod din lemn cât și la demolarea și reconstruirea corpului C6.
Avem rugămintea să clarificați de asemenea ce soluții constructive sunt propuse pentru realizarea pereților de închidere ai nivelului mansardă propus, între stâlpii metalici ai nivelului propus.
Totodată, este necesară realizarea unei noi expertize tehnice pentru realizarea etajului nou propus?
Răspuns:
Aşa cum am menţionat la punctul 1 nu este etaj, ci doar mansardă; nu este cazul de o nouă expertiză; a se analiza cu atenţie detaliile tehnice din DALI.
Întrebare 5:
Referitor la expertizarea tehnică a clădirii propusă spre demolare – corp C6 
Având în vedere că se propune demolarea și reconstruirea corpului C6 – se solicită realizarea unei expertize tehnice pentru demolarea corpului C6, conform Art.18 din Legea 10/ 1995 și normativului C254-2017?
Răspuns:
În cadrul expertizei tehnice existente este propusă demolarea corpului C6; solicitarea noastră pentru acest corp a fost de consolidare (nu pentru demolare, fiind aplicabil normativul C254-2017), dar expertul, în urma evaluării, a cosiderat ca o variantă mai bună din punct de vedere tehnic şi economic demolarea şi reconstruirea corpului C6.
Întrebare 6:
Referitor la soluțiile tehnice de izolare termică  a clădirii 
În vederea stabilirii soluțiilor tehnice de izolăre termică a clădirii, a fost realizat un calcul Calculul coeficientului global de izolare termică G?

Răspuns:
Nu. Se va realiza la proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție sau DTAC, dacă este cazul sau dacă Primaria îl solicită la autorizare.

Anunţ publicitar privind achiziţia publică directă a Serviciilor de Proiectare Tehnică și Detalii de Execuție pentru sediul Şcolii